anh 9 unit 5 a closer look 2Unit 5: Wonders of Viet Nam

Unit 5 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 53-54 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 5 a closer look 2

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1a. Read part of the converstation. Pay attention đồ sộ the underlined part (Đọc một trong những phần đối thoại. Chú ý phần gạch ốp bên dưới.)

Veronica: Great, thanks. What's the best way đồ sộ get around?

Mi: It's probably best đồ sộ use rickshaws. It's said that they're quicker and cheaper than thở taxis.

b. When bởi we use the impersonal passive? Can you think of any rules? (Khi này tất cả chúng ta dùng thể thụ động ko ngôi? Em rất có thể suy nghĩ về một quy tắc này không?)

Chúng tớ dùng thể thụ động ko ngôi nhằm trình diễn mô tả chủ kiến của những người không giống. Nó rất có thể dùng với động kể từ trần thuật, bao hàm say, think, believe, know, hope, expect, report, understand, claim...

2. Complete the sentences using the correct passive sườn of the verbs in brackets. The first one has been completed for you. (Hoàn trở nên những câu dùng đích thể thụ động của động kể từ vô ngoặc đơn. Câu trước tiên và được hoàn thiện mang lại em,)

1. (know) that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

2. (believe) the best time đồ sộ visit the complex of Hue Monuments is in April.

3. (report) thousands of visitors come đồ sộ enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

Quảng cáo

4. (claim) Phong Nha - Ke Bang can be compared đồ sộ a huge geological museum.

5. (understand) Binh Dai Fortress was designed đồ sộ control movement on the Perfumed River.

6. (expect) the government will have measures đồ sộ protect and preserve our man-made wonders.

Đáp án:

1. It is known.2. It is believed.3. It is reported.4. It is claimed.5. It is understood.6. It is expected.

Giải thích:

Cấu trúc: It + be + động kể từ phân kể từ II + that + mệnh đề.

Hướng dẫn dịch:

1. Nó được hiểu được vịnh Hạ Long và được thừa nhận là di tích văn hóa truyền thống trái đất vì như thế UNESCO vô năm 1994.

2. Nó được tin tưởng rằng thời hạn cực tốt nhằm thăm hỏi quần thể lăng tẩm Huế là vô tháng tư.

3. Nó được report rằng mặt hàng ngàn con người cho tới nhằm hương thụ cảnh quan không thở được ở vịnh Hạ Long từng năm.

Quảng cáo

4. Nó được đòi hỏi rằng Phong Nha - Kẻ Bàng rất có thể được đối chiếu với cùng một kho lưu trữ bảo tàng địa hóa học mập mạp.

5. Nó được hiểu rằng Trấn Bình Đài được kiến thiết nhằm trấn áp vận động bên trên sông Hương.

6. Nó được chờ mong rằng tổ chức chính quyền sẽ sở hữu được cách thức nhằm đảm bảo an toàn và lưu lưu giữ kỳ quan lại tự tạo của tất cả chúng ta.

3. Here are some things we hear about Po Nagar Cham Towers. Write sentences about it using the impersonal passive (Đây là một trong vài ba điểu tất cả chúng ta nghe về tháp Chàm Po Nagar. Viết vài ba câu về điểm này còn có dùng thể thụ động ko ngôi.)

Giải thích:

Cấu trúc: It + be + động kể từ phân kể từ II + that + mệnh đề.

1. It is claimed that Po Nagar Cham Tower were built in the 8th century by the Cham people in central Viet Nam.

2. It is said that the Cham people built Po Nagar Cham temple complex đồ sộ honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom

3. It is believed that the Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D.774

4. It is understood that the Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

Quảng cáo

5. It is known that a sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance đồ sộ the main temple.

6. It is thought that in the 17th century, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

Hướng dẫn dịch:

1. Nó được xác nhận rằng tháp Chàm Po Nagar được xây đắp vô thế kỉ loại 8 vì như thế người Chăm ở miền Trung nước ta.

2. Nó được bảo rằng người Chăm xây quần thể tháp Chàm Po Nagar nhằm vinh danh Yang Ino Po Nagar, kiểu hậu.

3. Nó được tin tưởng rằng tháp Chàm Po Nagar dược xây đắp bên trên địa điểm của một ngôi đền rồng mộc trước ê, ngôi đền rồng bị thiêu rụi vì như thế người Gia - chạm vô năm 774 sau công vẹn toàn.

4. Nó được hiểu rằng Po Nagar Kalan là tháp chủ yếu, một trong mỗi phong cách xây dựng Chàm tối đa.

5. Nó được hiểu được bức tượng phật của phái nữ thần Mahishasuramardini rất có thể dược nhìn thấy bên trên lối vô của ngôi đền rồng chủ yếu.

6. Nó được cho là vô thế kỷ 17, người Việt tiếp quản ngại ngôi đền rồng gọi là đền rồng Thiên Y Thánh Mẫu.

4a. Read part of the conversation. Pay attention đồ sộ the underlined part. (Đọc một trong những phần đoạn đối thoại. Chú ý phần gạch ốp bên dưới.)

Hướng dẫn dịch:

Veronica: Ba bản thân ý kiến đề nghị mọi người nên lên đường sử dụng máy cất cánh.

Mi: Nó vướng lắm! Mình ý kiến đề nghị nên lên đường vì như thế xe pháo lửa.

Sau động kể từ suggest, tất cả chúng ta đem thế dùng V - ing hoặc một mệnh đề với should.

b. When bởi we use suggest + V-ing/clause with should? Can you think of any rules? (Khi này tất cả chúng ta dùng suggest + V - ing/mệnh đề với should? Em rất có thể suy nghĩ rời khỏi quy tắc gì không?)

Chúng tớ dùng suggest + V - ing/mệnh đề với should nhằm thưa với ai ê chủ kiến của tất cả chúng ta về những gì chúng ta nên thực hiện, điểm chúng ta nên lên đường...

Ex: I suggest that we should go out đồ sộ eat.

Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên ra bên ngoài ãn.

I suggested going in my siêu xe.

Tôi ý kiến đề nghị nên lên đường vì như thế xe pháo của tôi.

5. Write answers đồ sộ the following questions using suggest + V-ing/clause with should and the prompts in brackets. Then practise them with your partner. The first one has been completed for you. (Viết những câu vấn đáp mang lại những thắc mắc bên dưới dùng suggest + V - ing/ mệnh nhằm với should và khêu ý vô ngoặc đơn. Sau ê rèn luyện với những người ở kề bên. Câu trước tiên vẫn hoàn thiện mang lại em.)

2. B: I suggest that the government should limit the number of visitors everyday.

3. B: I suggest controlling deforestation.

Xem thêm: sốt miệng đắng

4. B: I suggest putting these valuable things in high - security places.

5. B: I suggest raising money.

6. B: I suggest reducing smoke of exhaust fumes.

Hướng dẫn dịch:

2. A: Chúng tớ nên làm cái gi nhằm đảm bảo an toàn và bảo đảm những kỳ quan lại nhận tạo?

    B: Tôi ý kiến đề nghị cơ quan chỉ đạo của chính phủ nên giới hạn con số khác nước ngoài thường ngày.

3. A: Chúng tớ nên làm cái gi nhằm bảo đảm rừng?

    B: Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên trấn áp nàn phá huỷ rừng / tôi ý kiến đề nghị trấn áp việc phá huỷ rừng.

4. A: Chúng tớ nên làm cái gi nhằm đảm bảo an toàn những loại có mức giá trị vô miếu và đền?

    B: Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên được đặt những loại có mức giá trị này ở những điểm an toàn cao / Tôi ý kiến đề nghị đem những loại có mức giá trị này vô những điểm an toàn cao.

5. A: Chúng tớ nên làm cái gi nhằm Phục hồi lại những kỳ quan lại nhân tạo?

    B: Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên gia tăng một số tiền / Tôi ý kiến đề nghị gia tăng một số tiền.

6. A: Chúng tớ nên làm cái gi nhằm ngăn ngừa sự lạnh lẽo lên toàn cầu?

    B: Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên hạn chế sương và sương thải. / Tôi ý kiến đề nghị hạn chế sương và sương thải.

6a Work in pairs. Tell your partners what they should bởi in the following situations using suggest + Ving/clause with should. (Làm việc bám theo cặp. Nói với những người ở kề bên những gì chúng ta nên thực hiện trong mỗi trường hợp bên dưới dùng suggest + V - mg/mệnh đề với should.)

- Your bicycle has been stolen.

→ I suggest calling the police.

- You have lost your way in the đô thị centre.

→ I suggest you should buy a map.

- You have left your workbook at trang chính.

→ I suggest you should tell the teacher.

- Your máy tính isn't working.

→ I suggest you should thank someone đồ sộ fix it.

- You have forgotten đồ sộ bring your wallet when going shopping.

→ I suggest you come back đồ sộ take the wallet.

Hướng dẫn dịch:

- Xe giẫm của công ty đã biết thành tiến công cắp.

→ Tôi ý kiến đề nghị gọi công an.

- Quý Khách bị lạc đàng vô trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

→ Tôi ý kiến đề nghị các bạn nên chọn mua một phiên bản đồ gia dụng.

- Quý Khách vẫn nhằm quên buột thao tác làm việc của tớ trong nhà.

→ Tôi ý kiến đề nghị chúng ta nên thưa với nhà giáo.

- Máy tính cầm tay của công ty ko sinh hoạt.

→ Tôi ý kiến đề nghị chúng ta nên cảm ơn ai ê nhằm thay thế nó.

- Quý Khách vẫn quên đem bám theo ví Lúc lên đường sắm sửa.

→ Tôi ý kiến đề nghị các bạn trở lại lấy ví.

b. Now report your partner's ideas đồ sộ another partner. (Bây giờ thông tin chủ kiến của em cho tới các bạn không giống.)

Bài giảng: Unit 5 Wonders of Viet Nam - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 5 khác:

 • Từ vựng Unit 5: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2a. Wirte the responses ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the words ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 53-54 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read part of the conversation ... 2. Complete the sentences ...

 • Communication (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen đồ sộ the radio ... 2. Listen đồ sộ the next part ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read an article ... 2. Read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen đồ sộ what ... 2. Listen again and complete ...

 • Looking Back (phần 1-7 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match adiectives ... 2. Underline the correct ...

 • Project (phần 1-3 trang 59 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read thí promotional ... 2. Find a photo ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: ga nau bia

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-5-wonders-of-viet-nam.jsp