vở bài tập toán lớp 5 bài 15

Câu 1, 2, 3 trang 18 Vở bài bác tập dượt (SBT) Toán lớp 5 tập dượt 1. Tổng nhị số là 100. Tỉ số của nhị số này đó là ({3 over 7}) . Tìm nhị số bại liệt.

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 15

Đề bài

1. a) Tổng nhị số là 100. Tỉ số của nhị số này đó là \({3 \over 7}\) . Tìm nhị số bại liệt.

    b) Hiệu nhị số là 55. Tỉ số của nhị số là \({4 \over 9}\). Tìm nhị số bại liệt.

2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt sở hữu toàn bộ 116 trái khoáy. Số trứng gà vì chưng \({1 \over 3}\) số trứng vịt. Hỏi vô thúng sở hữu từng nào trái khoáy trứng gà,từng nào trái khoáy trứng vịt?

3. Vườn hoa trong phòng ngôi trường là hình chữ nhật sở hữu chu vi 160m và chiều rộng lớn vì chưng \({2 \over 3}\) chiều lâu năm.

a) Tính chiều lâu năm, chiều rộng lớn của rừng hoa bại liệt.

b) Người tớ nhằm \({1 \over {24}}\) diện tích rừng hoa thực hiện lối cút. Hỏi diện tích S lối cút vì chưng từng nào mét vuông?

Đáp án

1. a) Tổng nhị số là 100. Tỉ số của nhị số này đó là \({3 \over 7}\) . Tìm nhị số bại liệt.

Ta sở hữu sơ đồ:

 

Bài giải:

Tổng số phần cân nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Số bé bỏng là: \(100 \times {3 \over {10}} = 30\)

Số rộng lớn là: 100 – 30 = 70 hoặc \(100 \times {7 \over {10}} = 70\)

Đáp số: Số bé: 30

              Số lớn: 70

b) Hiệu nhị số là 55. Tỉ số của nhị số là . Tìm nhị số bại liệt.

 

Bài giải:

Hiệu số phần cân nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Số bé bỏng là: \(55 \times {4 \over 5} = 44\)

Số rộng lớn là: 55 + 44 = 90 hoặc \(55 \times {9 \over 5} = 99\)

Đáp số: Số bé:44

            Số lớn: 99

2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt sở hữu toàn bộ 116 trái khoáy. Số trứng gà thông qua số trứng vịt. Hỏi vô thúng sở hữu từng nào trái khoáy trứng gà,từng nào trái khoáy trứng vịt?

Xem thêm: nguồn thức ăn đối với chăn nuôi đóng vai trò

 

Bài giải:

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng gà đựng vô thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

Số trứng vịt đựng vô thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

Hoặc : \(116 \times {3 \over 4} = 87\) (trứng vịt)

Đáp số: Số bé: 29

             Số lớn: 87

3. Vườn hoa trong phòng ngôi trường là hình chữ nhật sở hữu chu vi 160m và chiều rộng lớn vì chưng \({2 \over 3}\) chiều lâu năm.

a) Tính chiều lâu năm, chiều rộng lớn của rừng hoa bại liệt.

Bài giải

Tổng số phần cân nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn rừng hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng lớn rừng hoa hình chữ nhật:

\({{80 \times 2} \over 5} = 32(m)\)

Chiều lâu năm rừng hoa hình chữ nhật:

80 – 32 = 48 (m) hoặc \({{80 \times 3} \over 5} = 48\,\,(m)\)

Đáp số: Chiều rộng: 32m

           Chiều dài: 48m

b) Người tớ nhằm \({1 \over {24}}\) diện tích rừng hoa thực hiện lối cút. Hỏi diện tích S lối cút vì chưng từng nào mét vuông?

Bài giải

Diện tích rừng hoa là:

32 x 48 = 1536 (m2)

Diện tích nhằm thực hiện lối cút là:

\(1536 \times {1 \over {24}} = 64\,({m^2})\)

Đáp số: 64m2

Xem thêm: peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure