tiếng anh 7 unit 6 skills 2


1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions.2. Listen lớn an interview between a reporter and two students. Circle the appropriate option (A, B, or C) lớn complete each sentence. 3. Listen lớn the interview again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about your school's outdoor activities. 5. Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school. You can use the information in 4.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 6 skills 2

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions.

 (Làm việc theo đòi cặp. Nhìn vô những hình ảnh và thảo luận về những thắc mắc tại đây.)

1. What outdoor activities bởi they take part in?

(Họ nhập cuộc vô những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng nào?)

2. Why bởi they bởi these activities? 

(Tại sao chúng ta lại thực hiện những hoạt động và sinh hoạt đó?)

Lời giải chi tiết:

1. They are collecting the garbage and planting trees.

(Họ đang được thu gom rác rưởi và trồng cây.)

2. Because they want lớn clean the environment.

(Vì chúng ta mong muốn rửa sạch môi trường thiên nhiên.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen lớn an interview between a reporter and two students. Circle the appropriate option (A, B, or C) lớn complete each sentence.

(Hãy nghe cuộc phỏng vấn đằm thắm một phóng viên báo chí và nhì các bạn học viên. Khoanh tròn xoe vô phương án phù hợp (A, B, hoặc C) nhằm hoàn thành xong từng câu.)

1. Trang and Phong are talking about ______.

(Trang và Phong đang được thưa về ______.)

A. school subjects (các môn học tập ở trường)

B. school timetables (thời gian tham biểu ở trường)

C. outdoor activities (các hoạt động và sinh hoạt ngoài trời)

2. They are ______ members of club(s).

(Họ là member của _____ câu lạc cỗ.)

A. one (một)

B. two (hai)

C. three (ba)

3. The Go Green Club cleans streets on _______.

(Câu lạc cỗ sinh sống xanh xao rửa sạch trên phố vô ________.)

A. Saturday afternoons (những chiều loại Bảy)

B. Saturday mornings (những sáng sủa loại Bảy)

C. Sunday afternoons (những chiều Chủ nhật)

4. They grow ______ in the school garden.

(Họ trồng ______ vô vườn ngôi trường.)

A. vegetables (rau củ)

B. flowers (hoa)

C. trees (cây)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Reporter: Hello, Trang and Phong. Can you tell u something about your school outdoor activities?

Trang: Well. School is great. We are busy with our subjects, but we really enjoy the opportunities we have for outdoor activities.

Reporter: Great. What types of outdoor activities bởi you take part in?

Trang: I'm a thành viên of a club called Go Green Club. And we bởi lots of activities.

Reporter: What activities, for example?

Trang: Well, our members clean streets on Saturday afternoons. We also encourage our classmates lớn recycle glass, cans, and paper.

Reporter: Wonderful! I'm sure your activities help us protect our environment. What about you, Phong? What outdoor activities bởi you do?

Phong: Well. I'm a thành viên of the Green Garden Club. We grow vegetables in the school garden after school. Our school canteen uses the vegetables for our lunches.

Reporter: Sounds interesting. And ...

Tạm dịch:

Phóng viên: Xin xin chào Trang và Phong. quý khách rất có thể mang lại tôi biết vài ba điều về những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng của ngôi trường các bạn được không?

Trang: Chà. Trường học tập tuyệt vời lắm. Chúng tôi vất vả với những môn học tập của tôi, tuy nhiên công ty chúng tôi thực sự tận thưởng thời cơ cho những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng.

Phóng viên: Tuyệt vời. quý khách nhập cuộc những loại hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng nào?

Trang: Tôi là member của câu lạc cỗ Go Green Club. Và công ty chúng tôi triển khai thật nhiều hoạt động và sinh hoạt.

Phóng viên: Ví dụ giống như các hoạt động và sinh hoạt nào?

Trang: À, những member của tất cả chúng ta dọn dẹp và sắp xếp trên phố vô những giờ chiều loại Bảy. Chúng tôi cũng khuyến nghị chúng ta nằm trong lớp tái ngắt chế thủy tinh nghịch, lon và giấy má.

Phóng viên: Tuyệt vời! Tôi chắc chắn là những hoạt động và sinh hoạt của các bạn sẽ canh ty công ty chúng tôi bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên của tôi. Còn các bạn thì sao, Phong? quý khách thực hiện những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng nào?

Phong: À. Tôi là member của Câu lạc cỗ Vườn xanh xao. Chúng tôi trồng rau củ vô vườn ngôi trường sau giờ học tập. Căn tin tưởng ngôi trường học tập của công ty chúng tôi dùng rau củ mang lại bữa trưa của công ty chúng tôi.

Phóng viên: Nghe dường như thú vị. Và ...

Lời giải chi tiết:

1. C: Trang and Phong are talking about outdoor activities.

(Trang và Phong đang được nói đến các hoạt động và sinh hoạt ngoài trời.)

Thông tin: Reporter: Hello, Trang and Phong. Can you tell u something about your school outdoor activities?

(Phóng viên: Xin xin chào Trang và Phong. quý khách rất có thể mang lại tôi biết vài ba điều về những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng của ngôi trường các bạn được không?)

2. B: They are members of two club(s).

(Họ là member của nhì câu lạc cỗ.)

Thông tin: 

Trang: I'm a thành viên of a club called Go Green Club. 

(Tôi là member của câu lạc cỗ Go Green Club.)

Phong: Well. I'm a thành viên of the Green Garden Club.

(À. Tôi là member của Câu lạc cỗ Vườn xanh xao.)

Xem thêm: đơn vị của nhiệt lượng là

3. A: The Go Green Club cleans streets on Saturday afternoons.

(Câu lạc cỗ sinh sống xanh xao rửa sạch trên phố vô những chiều loại Bảy.)

Thông tin: Trang: Well, our members clean streets on Saturday afternoons. 

(À, những member của tất cả chúng ta dọn dẹp và sắp xếp trên phố vô những giờ chiều loại Bảy.)

4. A: They grow vegetables in the school garden.

(Họ trồng rau củ trong vườn ngôi trường.)

Thông tin: We grow vegetables in the school garden after school.

(Chúng tôi trồng rau củ vô vườn ngôi trường sau giờ học tập.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen lớn the interview again and answer the questions.

 (Nghe lại cuộc phỏng vấn và vấn đáp những thắc mắc.)

1. What bởi Trang's club members encourage their classmates lớn do?

(Các member câu lạc cỗ của Trang khuyến nghị chúng ta vô lớp thực hiện gì?)

2. What does the reporter think about Trang's activities?

(Phóng viên nghĩ về gì về hoạt động và sinh hoạt của Trang?)

3. When and where bởi Phong's club members grow vegetables? 

(Các member câu lạc cỗ của Phong trồng rau củ lúc nào và ở đâu?)

Lời giải chi tiết:

1. They encourage their classmates lớn recycle glass, cans, and paper.

(Họ khuyến nghị chúng ta nằm trong lớp tái ngắt chế thủy tinh nghịch, lon và giấy má.)

Thông tin: Trang: Well, our members clean streets on Saturday afternoons. We also encourage our classmates lớn recycle glass, cans, and paper.

(Vâng, những member của công ty chúng tôi dọn dẹp và sắp xếp trên phố vô những giờ chiều loại Bảy. Chúng tôi cũng khuyến nghị chúng ta nằm trong lớp tái ngắt chế thủy tinh nghịch, lon và giấy má.)

2. The reporter thinks their activities protect the environment.

(Phóng viên nghĩ về hoạt động và sinh hoạt của mình bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên.)

Thông tin: Reporter: Wonderful! I'm sure your activities help us protect our environment.

(Tuyệt vời! Tôi chắc chắn là những hoạt động và sinh hoạt của các bạn sẽ canh ty tất cả chúng ta bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên của tôi.)

3. They grow vegetables in the school garden after school.

(Họ trồng rau củ vô vườn ngôi trường sau giờ học tập.)

Thông tin: Phong: Well. I'm a thành viên of the Green Garden Club. We grow vegetables in the school garden after school. 

(À. Tôi là member của Câu lạc cỗ Vườn xanh xao. Chúng tôi trồng rau củ vô vườn ngôi trường sau giờ học tập.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing 

4. Work in pairs. Ask and answer questions about your school's outdoor activities.

(Làm việc theo đòi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng của ngôi trường các bạn.)

1. What outdoor activities bởi you take part in at school? 

(Bạn nhập cuộc những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng này ở trường?)

2. Which outdoor activity bởi you lượt thích the best? 

(Hoạt động ngoài cộng đồng này các bạn mến nhất?)

3. Why bởi you lượt thích doing it? 

(Tại sao các bạn mến thực hiện điều đó?)

Lời giải chi tiết:

1. I take part in many outdoor activities in my school lượt thích planting trees, picking up rubbish, sorting the garbage, recycling old paper. 

(Tôi nhập cuộc nhiều hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng ở ngôi trường như trồng cây, nhặt rác rưởi, phân loại rác rưởi, tái ngắt chế giấy má cũ.)

2. My favourite outdoor activity is planting trees.

(Hoạt động ngoài cộng đồng yêu thương mến của tôi là trồng cây.)

3. Because it is good for the environment and makes u feel happy.

(Vì nó chất lượng mang lại môi trường thiên nhiên và khiến cho tôi cảm nhận thấy niềm hạnh phúc.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school. You can use the information in 4.

(Viết đoạn văn khoảng chừng 70 kể từ kể về một hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng ở ngôi trường em. quý khách rất có thể dùng vấn đề vô 4.)

Lời giải chi tiết:

School is a place of learning and getting trained for professional and social life. My school is located in the center of my đô thị. On the side of the school, there is a big garden. In my school, I take part in many outdoor activities in my school lượt thích planting trees, picking up rubbish, sorting the garbage, recycling old paper.I take part in many outdoor activities in my school lượt thích planting trees, picking up rubbish, sorting the garbage, recycling old paper. We also have other activities in the school such as football, basketball and many more. Planting trees is my favourite outdoor activity. It makes u a more responsible and creative thinker. It also protects our environment.

Tạm dịch:

Trường học tập là điểm học hành và tập luyện mang lại cuộc sống đời thường nghề nghiệp và công việc và xã hội. Trường học tập của tôi nằm ở vị trí trung tâm TP.HCM của tôi. Cạnh hông ngôi trường mang trong mình 1 khu vực vườn rộng lớn. Tại ngôi trường em nhập cuộc nhiều hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng như trồng cây, nhặt rác rưởi, phân loại rác rưởi, tái ngắt chế giấy má cũ, nhập cuộc nhiều hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng ở ngôi trường như trồng cây, nhặt rác rưởi, phân loại rác rưởi, tái ngắt chế giấy má cũ. Chúng tôi cũng đều có những hoạt động và sinh hoạt không giống vô ngôi trường như soccer, bóng rổ và nhiều hoạt động và sinh hoạt không giống. Trồng cây  là hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng yêu thương mến của tôi. Nó khiến cho tôi phát triển thành một người dân có trách móc nhiệm và tạo ra rộng lớn. Nó cũng bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên của tất cả chúng ta.

Từ vựng

1.

2.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Looking back

  1. Find the words and phrases from this unit that match these definitions. 2. Complete the sentences with the words and phrases in 1. 3. Complete the sentences with appropriate prepositions of place or time. 4. Read the passage and fill in the gaps with prepositions of time or place.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Project

  1. Search for a school you would lượt thích lớn study at. Then find information about that school lớn complete the table. 2. Look at the tables and tell the class about that school.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 1

  1. Look at the pictures and answer the questions. 2. Read the passage and answer the questions. 3. Read the passage again and complete the table. Then report it lớn the class. 4. Work in pairs. Answer the questions with the information in the table. 5. Work in groups. Tell about your school. You can use the suggestions in 4 (full name, location, students and school facilities)

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention lớn the highlighted sentence 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your visit lớn a famous school. Use "Can you tell u more?' or "Can you tell u why?, "Can you tell u how?". 3. Imagine that some overseas friends are planning lớn visit your school. Make a list of what you want lớn show them, then fill in the note. 4. Work in groups. Read the passage and complete the table about a high school in the UK. Then discuss and fill in the inf

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences, using suitable prepositions of time. 2. Work in pairs. Ask and answer the questions about your school. 3. Complete the sentences with at, in, or on. 4. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. 5. Complete the passage with at, on, or in. Then discuss in groups which prepositions express time and which ones express place

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 6