bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất

So sánh rộng lớn – Comparative và đối chiếu nhất – Superlative là nhị công ty điểm ngữ pháp được dùng khá thịnh hành nhập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hằng ngày và cả trong những kỳ thi đua, đánh giá như IELTS, nhất là nhập dạng IELTS Writing Task 1.

Bạn đang xem: bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất

Hôm ni, IELTS Vietop mời mọc chúng ta nằm trong khối hệ thống lại kỹ năng về So sánh rộng lớn và So sánh nhất nhập giờ đồng hồ Anh qua quýt một số bài xích luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất tiếp sau đây.

bài luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

Tổng quan tiền về So sánh rộng lớn và So sánh nhất nhập giờ đồng hồ Anh

Câu đối chiếu là câu dùng cách thức so sánh sự vật, vụ việc này với việc vật, vụ việc không giống ở một góc cạnh cụ thế này cơ, với mục tiêu đối chiếu hoặc nhấn mạnh vấn đề nội dung của câu. 

Mời chúng ta nhìn qua ví dụ bên dưới đây:

“Do you prefer (thích hơn) this shirt or that shirt?” (Bạn mến cái áo này hoặc cái áo kia?)

“Hmm, this shirt is smaller than thở that one, I don’t think it will fit bủ.” (Hừm, cái áo này nhỏ rộng lớn cái cơ, tôi ko suy nghĩ nó sẽ bị một vừa hai phải với tôi.)

“But this shirt has a brighter colour, doesn’t it? And that shirt is more costly…” (Nhưng cái áo này còn có sáng màu rộng lớn, cần không? Và cái áo cơ vướng hơn…)

“Well, I think the one over there is the most expensive one.” (Chà, tôi suy nghĩ cái ở đằng cơ là cái vướng nhất.)

→ quý khách hàng rất có thể thấy trong khúc đối thoại bên trên đang được bao hàm 2 công ty điểm ngữ pháp So sánh rộng lớn – Comparative và đối chiếu nhất – Superlative.

So sánh rộng lớn (Comparative)

E.g.: This shirt is more expensive than thở that one. (Cái áo này giá thành cao hơn cái áo kia)

So sánh nhất (superlative)

E.g.: This shirt is the most expensive. (Cái áo này là vướng nhất)

Trước Lúc chuồn nhập về 2 công ty điểm ngữ pháp này, tớ tiếp tục mò mẫm hiểu về tính chất kể từ cụt – tính kể từ nhiều năm và trạng kể từ cụt – trạng kể từ nhiều năm, những loại kể từ này được dùng nhập câu đối chiếu.

Tính kể từ cụt và tính kể từ dài 

Tính kể từ ngắn là tính kể từ với một âm tiết như good, bad, short, tall,… hoặc với hai âm tiết kết thúc đẩy vì như thế –y, –le,–ow, –er, et, ví như clever, sweet,…

Tính kể từ dài là những tính kể từ với kể từ ba âm tiết trở lên, ví như beautiful, intelligent, expensive, confident,…

Trạng kể từ cụt và trạng kể từ dài

Trạng kể từ ngắn là trạng kể từ với một âm tiết, như near, far, slow, fast, hard, right, wrong,…

Trạng kể từ dài là trạng kể từ với hai âm tiết trở lên trên, như beautifully, quickly, kindly,…

So sánh rộng lớn – Comparative

Khi sử dụng So sánh rộng lớn – Comparative tức là tớ đối chiếu 2 hoặc nhiều sự vật, hiện tượng lạ,… cùng nhau dựa vào một tiêu chuẩn này cơ, và một sự vật, hiện tượng lạ sẽ sở hữu đặc thù HƠN những sự vật, hiện tượng lạ còn lại

Ta với nhị dạng công thức sau:

Dạng 1 – với tính kể từ, trạng kể từ ngắn: S + V + “short” adj/adv + -er + than thở + O

Tính kể từ, trạng kể từ cụt => thêm thắt -er vào sau cùng đuôi

E.g.: My brother is taller than bủ. (Em trai tôi cao hơn nữa tôi.)

He runs faster than bủ. (Anh tớ chạy nhanh chóng rộng lớn tôi.)

Dạng 2 – với tính kể từ, trạng kể từ dài: S + V + more + “long” adj/adv + than thở + O

Tính kể từ, trạng kể từ dài=> thêm thắt more nhập trước

E.g.: Alex is more handsome than thở his brother. (Alex rất đẹp trai rộng lớn em anh tớ.)

He sings more beautifully than thở her. (Anh tớ hát hoặc là hơn cô tớ.)

Và chúng ta có thể thêm thắt những trạng kể từ như far, much, a bit, a little, a lot, … nhằm trượt nghĩa hoặc nhấn mạnh vấn đề mang đến câu đối chiếu rộng lớn.

E.g.: Alex is much more handsome than thở his brother. (Alex rất đẹp trai rộng lớn em anh tớ nhiều.)

Tham khảo:

Cấu trúc the more … the more … nhập Tiếng Anh

Thực hành bài xích luyện về đối chiếu rộng lớn có đáp án từ cơ bản đến nâng cao

Bài luyện thể bị động

So sánh nhất – Superlative

Khi sử dụng So sánh nhất – Superlative tức là tớ đối chiếu nhiều sự vật, hiện tượng lạ,… cùng nhau dựa vào một tiêu chuẩn này cơ, và một sự vật, hiện tượng lạ sẽ sở hữu đặc thù HƠN HẲN những sự vật, hiện tượng lạ còn sót lại.

Ta với nhị dạng công thức sau:

Dạng 1 – với tính kể từ, trạng kể từ ngắn: S + V + the + “short” adj/adv + -est

Tính kể từ, trạng kể từ cụt => thêm thắt -est vào sau cùng đuôi

E.g.: He is the tallest student in his class. (Cậu tớ là học viên tối đa nhập lớp.)

He runs the fastest. (Cậu tớ chạy nhanh chóng nhất)

Dạng 2 – với tính kể từ, trạng kể từ dài: S + V + the most + “long” adj/adv + than thở + O

Tính kể từ, trạng kể từ dài=> thêm thắt more nhập trước

E.g.: This is the most difficult exercise. (Đây là bài xích luyện khó khăn nhất.)

Xem thêm: kim loại bị thụ động trong hno3 đặc nguội là

She lịch sự the most impressively of all the competitors. (Cô ấy hát tuyệt vời nhất nhập toàn bộ những sỹ tử.)

Xem thêm: Khóa học IELTS Online – Luyện thi đua trực tuyến nằm trong Chuyên Viên IELTS 8.5

Các tình huống cần thiết lưu ý

Trong cấu tạo đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất, bạn phải Note một vài tình huống bất quy tắc sau:

TừSo sánh hơnSo sánh nhấtChú ý
good / wellbetterthe best 
bad / badlyworsethe worst 
many / muchmorethe most 
littlelessthe least 
farfartherthe farthest(về khoảng chừng cách)
farfurtherthe furthest(về thời hạn + khoảng chừng cách)
nearnearerthe nearest(về khoảng chừng cách)
latelaterthe latest(về thời gian)
latelaterthe last(về loại tự)
oldolderthe oldest(về tuổi hạc tác)
oldelderthe eldest(về level hơn)
 • So sánh rộng lớn được dùng đằm thắm 2 cửa hàng, đối chiếu nhất lúc với 3 cửa hàng trở lên trên.
 • Khi dùng câu đối chiếu, tớ cần với nhị cửa hàng nằm trong loại (người, vật, vụ việc,…)
 • So sánh không nhiều hơn: fewer sử dụng mang đến danh kể từ kiểm đếm được, less sử dụng mang đến danh kể từ ko kiểm đếm được.

E.g.: I have fewer bananas (countable) than thở you.

This basket has less fruit (uncountable) than thở that basket.

Tham khảo:

Thì lúc này đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Bài luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

bài luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

Bài 1: Fill in the blank with the comparative sườn of the adjectives and adverbs

 1. The xanh rì xế hộp is __________________ than thở the red xế hộp. (fast)
 2. Peter is __________________ than thở Fred. (not/tall)
 3. The violin is________________ than thở the cello. (not/low)
 4. This copy is __________________ than thở the other one. (bad)
 5. Oliver is_________________ than thở Peter. (optimistic)
 6. Today it’s ____________________ than thở yesterday. (not/windy)
 7. The tomato soup was __________________ than thở the mushroom soup. (delicious)
 8. Grapefruit juice is __________________ than thở lemonade. (not/sweet)
 9. Nick is __________________ than thở Kevin. (brave)
 10. Silver is _________________ than thở gold. (not/heavy) 

Bài 2: Complete the sentences with the superlative sườn of these words

 1. What’s the _________________ way of getting from here to tát the station? (quick)
 2. It put bủ in the _________________ position. (awkward)
 3. It was the _________________ question to tát answer. (difficult)
 4. She was one of the _________________ friends I ever had. (good)
 5. It was the _________________ feeling they had ever experienced. (remarkable)
 6. His education was of the _________________ kind. (careful)
 7. Our khách sạn was the _________________ than thở all the others in the town. (cheap)
 8. It was the _________________ English word he had ever heard. (beautiful)
 9. This is the _________________ storm we ever had. (bad)
 10. This is one of the _________________ lights in the world. (wonderful)

Xem thêm: Bài luyện về Danh kể từ kiểm đếm được và Danh kể từ ko kiểm đếm được

Bài 3: Choose the correct option

 1. Bugatti sold more expensive / the most expensive xế hộp ever made for $12.5 million.
 2. He didn’t lượt thích the movie. So, he left early, apparently for a much more interesting / most interesting show.
 3. During pandemics, governments’ bigger / biggest worry is public health.
 4. Productivity does not mean working harder / hardest but working smarter / smartest.
 5. Charlie Chaplin was one of more creative / the most creative talents in the era of silent movies.
 6. Vanity is definitely the sillier / silliest of sins.
 7. Airbags are amongst more important / the most important safety-relevant components of any vehicle.
 8. Canada has the world’s longer / longest coastline.
 9. I just had crazier / the craziest dream.
 10. He was depressed and looked gloomier / gloomiest than thở ever.

Bài 4: Give the correct sườn of the adjectives and adverbs in brackets

 1. This chair is ______________ than thở that one. (uncomfortable)
 2. Your garden is ______________ than thở mine. (large)
 3. The weather today is ______________  than thở it was yesterday. (cold)
 4. The Amazon is one of ______________  rivers in the world. (long)
 5. Chinese bicycles are ______________  than thở Japanese ones. (cheap)
 6. Mathematics is ______________ than thở English, I think. (difficult)
 7. Ho Chi Minh City is the ______________ đô thị in Viet Nam. (big)
 8. Tommy drives ______________ than thở his friend. (careful)
 9. I read ______________  than thở my brother. (slow)
 10. Mina is ______________  girl in our class. (old)
 11. This exercise is ______________ than thở that one. (easy)
 12. Who is ______________ person in your family? (talkative) 

Bài 5: Give the correct sườn of the adjectives and adverbs in brackets

 1. Many people would argue that robots are becoming ______________ (intelligent) than thở humans.
 2. The living cost in the countryside is ______________ (cheap) than thở that in big cities.
 3. The USA is far ______________  (large) than thở Vietnam.
 4. My garden is a lot more colourful ______________ (colourful) than thở this garden.
 5. My sister is ______________ (quiet) than thở bủ.
 6. Art-related subjects are ______________ (interesting) than thở science classes, I think.
 7. My current apartment is ______________ (comfortable) than thở the one that I rented a year ago.
 8. The weather this fall is even ______________  (nice) than thở last fall.
 9. These products in this store are ______________  (natural) than thở those in that store.
 10. My holiday this year is more memorable ______________  (memorable) than thở last year.

Bài 6: Write the Comparative and Superlative forms of the words

 1. clean
 2. cold 
 3. small
 4. young
 5. wet
 6. big
 7. hot
 8. thin
 9. careful
 10. normal
 11. beautiful
 12. interesting 
 13. expensive
 14. good
 15. bad
 16. little

Bài 7: Give the correct sườn of the adjectives and adverbs in brackets, using Superlative

 1. It is the ___________ cửa hàng in town. (large)
 2. Monday is the ___________ day of the week. (bad)
 3. Linton was the ___________ person in his family. (noisy)
 4. Andy is the in the ___________ class. (popular)
 5. Which is the ___________ subject at school? (difficult)
 6. Jimmy is the ___________ player in the football team. (good)
 7. Elephants are the ___________ land animals. (heavy)
 8. Let’s pick the ___________ táo khuyết of the tree. (big)
 9. Catherine is the ___________ girl in the class. (thin)
 10. That is the ___________ sofa. (comfortable)

Bài 8: Give the correct sườn of the adjectives and adverbs in brackets, using Comparative

 1. A rock is ___________ than thở a leaf. (heavy)
 2. Our house is ___________ than thở yours. (big)
 3. The princess is ___________ than thở the witch. (beautiful)
 4. Tom is a ___________ student than thở Mary. (good)
 5. Bicycles are ___________ than thở motorbikes. (safe)
 6. July is ___________ than thở January. (hot)
 7. A lion is ___________ than thở a mèo. (dangerous)
 8. Helen is ___________ than thở Mary. (happy)
 9. Computers are ___________ than thở telephones. (expensive)
 10. I think golf is ___________ than thở football. (boring)

Bài 9: Choose the correct option

 1. I think living in Saigon is more expensive/expensiver than thở living in Ben Tre.
 2. Is the North Sea more big/bigger than thở the Mediterranean Sea?
 3. Are you a better/good student than thở your friend?
 4. My dad is funny/funnier than thở my uncle.
 5. Crocodiles are more dangerous than/as dolphins.
 6. “Physics is badder/worse than thở chemistry”, she says.
 7. Cars are much more safer/much safer than thở motorbikes.
 8. Australia is far/further hotter than thở Ireland.
 9. Often a coke is more expensive/ expensiver than thở a beer.
 10. Non-smokers usually live more long/longer than thở smokers.

Bài 10: Rewrite the sentences using Comparative or Superlative

 1. This year is hotter than thở last year.

➔ Last year __________________________.

 1. No one in Amy’s team is more beautiful than thở her.

➔ Amy is _______________________________.

 1. No house in my đô thị is bigger than thở his house.

➔ His house is ____________________________.

 1. Mary is the most intelligent student in her class.

➔ No one in her class _______________________.

 1. One of the greatest tennis players in the world is Margaret Court.

➔ Margaret Court is _________________________________.

 1. Liam is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

➔ Liam’s brother is _______________________________ than thở him.

 Đáp án

Bài 1

 1. Faster
 2. Not taller
 3. Not lower
 4. Worse
 5. More optimistic
 6. Not windier
 7. More delicious
 8. Not sweeter
 9. Braver
 10. Not heavier

Bài 2

 1. quickest
 2. most awkward
 3. most difficult
 4. best
 5. most remarkable
 6. most careful
 7. cheapest
 8. most beautiful 
 9. most wonderful

Bài 3

 1. more uncomfortable
 2. larger
 3. colder
 4. the longest
 5. cheaper
 6. more difficult
 7. biggest
 8. more careful
 9. slower
 10. the oldest
 11. easier
 12. the most talkative

Bài 4

 1. Bugatti sold the most expensive xế hộp ever made for $12.5 million.
 2. He didn’t lượt thích the movie. So, he left early, apparently for a much more interesting show.
 3. During pandemics, governments’ biggest worry is public health.
 4. Productivity does not mean working harder but working smarter
 5. Charlie Chaplin was one of the most creative talents in the era of silent movies.
 6. Vanity is definitely the silliest of sins.
 7. Airbags are amongst the most important safety-relevant components of any vehicle.
 8. Canada has the world’s longest coastline
 9. I just had the craziest dream.
 10. He was depressed and looked gloomier than ever.

Bài 5

 1. more intelligent
 2. cheaper
 3. larger
 4. colourful
 5. quieter
 6. more interesting
 7. more comfortable
 8. nicer
 9. more natural
 10. more memorable

Bài 6

 1. Cleaner / the cleanest
 2. Colder / the colder 
 3. Smaller / the smallest
 4. Younger / the youngest
 5. Wetter / the wettest
 6. Bigger / the biggest
 7. Hotter / the hottest
 8. Thinner / the thinnest
 9. More careful / the most careful
 10. More normal / the most normal
 11. More beautiful / the most
 12. More interesting / the most interesting 
 13. More expensive / the most expensive
 14. Better / the best
 15. Worse / the worse
 16. Less / the least

Bài 7

 1. largest
 2. worst
 3. noisiest
 4. most popular
 5. difficult
 6. best
 7. heaviest
 8. biggest
 9. thinnest
 10. most comfortable

Bài 8

 1. heavier
 2. bigger
 3. more beautiful
 4. better
 5. safer
 6. hotter
 7. more dangerous
 8. happier
 9. more expensive
 10. more boring

Bài 9

 1. more expensive
 2. bigger
 3. better
 4. funnier
 5. than
 6. worse
 7. much safer
 8. far
 9. more expensive
 10. longer

Bài 10

 1. Last year is colder than thở this year.
 2. Amy is the most beautiful in her team.
 3. His house is the biggest in my đô thị.
 4. No one in her class is more intelligent than thở Mary.
 5. Margaret Court is one of the greatest tennis players in the world.
 6. Liam’s brother is more intelligent than thở him.

Thực hành thêm thắt về cấu trúc ví sánh nhập tiếng anh:

Bài luyện So sánh nhập giờ đồng hồ Anh từ cơ bản đến nâng cao

Ôn tập lý thuyết & Bài luyện đối chiếu vì như thế nhập giờ đồng hồ Anh

Tổng thích hợp những bài xích luyện đối chiếu kép từ cơ bản đến nâng cao

Hy vọng sau thời điểm hiểu qua quýt nội dung bài viết bên trên, chúng ta đang được nắm rõ rộng lớn kỹ năng ngữ pháp về So sánh rộng lớn và So sánh nhất nhập giờ đồng hồ Anh nhằm rất có thể vận dụng nó vào những kỳ thi đua như IELTS và cả nhập tiếp xúc hằng ngày. Vietop chúc chúng ta học tập tốt!

Xem thêm: lịch sử được hiểu là