anh 9 unit 6 a closer look 2Unit 6: Viet Nam then and now

Unit 6 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 6 a closer look 2

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam: Then and now - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Fill in each blank with the past perfect khuông of the verb in brackets. (Điền từng khu vực rỗng tuếch một động kể từ ở dạng quá khứ triển khai xong.)

1. Before the 1990s, trams (be) _________ a popular means of transport in Ha Noi.

2. I won the game because I (play) _________ it a lot with my brother.

3. How long  you (use) _________ your mobile phone before it broke down?

4. Before the invention of television, people  only (see) _________ films at the cinema.

5. Before the 1990s, Viet Nam (have) _________ an old banking system.

6. Viet Nam (experience) _________ decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

Đáp án:

1. had been2. had played3. had (you) used4. had (only) seen5. had had6. had experienced

Quảng cáo

Giải thích:

Cấu trúc thì qua loa khứ trả thành: S + had + VpII.

Hướng dẫn dịch:

1. Trước trong những năm 1990, những tàu năng lượng điện là phương tiện đi lại giao thông vận tải thông dụng ở Hà Thành.

2. Tôi thắng trò đùa cũng chính vì tôi đang được đùa thật nhiều với anh tôi.

3. Quý Khách đang được dùng Smartphone địa hình của khách hàng bao lâu trước lúc nó hư?

4. Trước Khi phát minh sáng tạo rời khỏi TV, người tao chỉ coi phim ở rạp chiếu bóng.

5. Trước trong những năm 1990, VN đem khối hệ thống ngân hàng cũ kĩ.

6. VN đang được trải qua loa những thập kỷ đấu giành giành tự tại trước lúc tổ quốc trọn vẹn giành song lập.

2. Ask and answer the following questions using the cues. (Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau đem dùng khêu ý.)

1. What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

2. How had people in Viet Nam travelled before the first motorbike was imported?

3. How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

4. Where had your family spent holidays before 2005?

5. Who had ruled Viet Nam right before the Tran dynasty?

Quảng cáo

Đáp án:

1. They had lived in extended families.

2. They had travelled by bicycle.

3. They had had a harder life.

4. We had spent our holidays only in Viet Nam before then.

5. Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

Hướng dẫn dịch:

1. Người VN sinh sống trong mỗi group mái ấm gia đình này trước năm 1990?

⇒ Họ đang được sinh sống trong mỗi đại mái ấm gia đình.

2. Người dân VN đã từng đi lại ra sao trước lúc con xe máy trước tiên được nhập khẩu?

⇒ Họ đã từng đi vày xe đạp điện.

3. Người VN đang được sinh sống ra sao trước quyết sách xuất hiện năm 1986?

⇒ Họ đang được mang trong mình một cuộc sống đời thường trở ngại rộng lớn.

4. tổ ấm chúng ta đã từng đi nghỉ ngơi ở đâu trước năm 2005?

⇒ Trước cơ, công ty chúng tôi chỉ mất những ngày nghỉ ngơi ở VN.

Quảng cáo

5. Ai đang được thống trị VN tức thì từ xưa thời Trần?

⇒ Lý Chiêu Hoàng đang được trị vì như thế tổ quốc trước thời Trần.

3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B. (Nối 50% của câu ở mục A với 50% của câu ở mục B.)

1. It was smart of her

2. It was brave of him

3. It was kind of her

4. It was unprofessional of her

5. It is useful for us

6. It is hard for us

a. vĩ đại get along with people from other cultures.

b. vĩ đại know about how our people used vĩ đại live in the past.

c. vĩ đại be late for the meeting.

d. vĩ đại stay in the old house alone the whole night.

e. vĩ đại be able vĩ đại solve the maths problem.

f. vĩ đại lend u her book.

Đáp án:

1.F2.A3.B4.E5.D6.C

Hướng dẫn dịch:

1. Sự mưu trí của cô ấy ấy rất có thể giải được vấn đề.

2. Anh ấy gan góc Khi ở 1 mình vô mái nhà cổ xuyên suốt đêm.

3. Cô ấy thiệt chất lượng tốt bụng Khi mang đến tôi mượn sách của cô ấy ấy.

4. Cô ấy ko có tính chuyên nghiệp vì như thế đang được trễ buổi họp.

5. Hữu ích mang đến tất cả chúng ta lúc biết dân xã của tất cả chúng ta đang được sinh sống thế này vô quá khứ.

6. Khó mang đến tất cả chúng ta Khi thích nghi với những người tới từ nền văn hóa truyền thống không giống.

4. Fill in each blank with one adjective from the box. More kêu ca one adjective can be used. (Điền vào cụ thể từng khu vực rỗng tuếch 1 tính kể từ vô bảng. đa phần rộng lớn 1 tính kể từ được đồng ý.)

1. I was __________ vĩ đại meet my best friend yesterday.

2. He is __________ vĩ đại have so sánh little time for his family.

3. They were __________ vĩ đại finish their last performance.

4. She's __________ vĩ đại get the job. The interview went really well.

5. The mother was __________ vĩ đại hear that her smart son failed the exam.

Xem thêm: tác dụng của bột sắn dây

6. All the students were __________ vĩ đại have passed the exams.

Đáp án:

1. glad/pleased2. sorry3. relieved/sorry/pleased
4. sure/certain5. surprised/astonished6. relieved/pleased

Giải thích:

glad (adj) hài lòng

sure =  certain (adj) dĩ nhiên chắn

sorry (adj) tiếc, nài lỗi

confident (adj) ngạc nhiên

astonished = surprised (adj) ngạc nhiên

pleased (adj) mừng lòng

relieved (adj) thoải mái

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi mừng Khi gặp gỡ bạn tri kỷ của tôi vô ngày hôm qua.

2. Anh ấy vô cùng tiếc vì như thế đem không nhiều thời hạn giành riêng cho mái ấm gia đình bản thân.

3. Họ đang được ưng ý Khi triển khai xong phần trình thao diễn vừa phải rồi.

4. Cô ấy chắc hẳn rằng là cảm nhận được việc. Cuộc phỏng vấn rất tuyệt.

5. Bà u đang được kinh ngạc lúc nghe tới đứa nam nhi mưu trí của bà ấy trượt kỳ thi đua.

6. Tất cả học viên thường rất ưng ý vì như thế đang được băng qua kì thi đua.

5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause. (Viết câu bằng phương pháp phối kết hợp 2 câu dùng cấu hình S+ be + tính kể từ + that + mệnh đề.)

1. We were relieved that we had done well in the exam.

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

3. Everyone was glad that the government had decided vĩ đại invest more in education.

4. Everyone is aware that it will be much safer vĩ đại have elevated walkways and underpass systems for pedestrians.

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

Hướng dẫn dịch:

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi cảm nhận thấy thoải mái vì như thế công ty chúng tôi đã từng chất lượng tốt vô kỳ thi đua.

2. Tôi vô cùng tiếc vì như thế phụ thân u của công ty chúng tôi đem hạ tầng vật hóa học ngôi trường học tập vô cùng xoàng xĩnh.

3. Mọi người đều mừng mừng vì như thế cơ quan chính phủ đang được đưa ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn nữa vô dạy dỗ.

4. Mọi người đều trí tuệ được rằng tiếp tục đáng tin cậy rộng lớn thật nhiều nếu như đem lối quốc bộ bên trên cao và khối hệ thống hầm chui cho tất cả những người quốc bộ.

5. Tất cả công ty chúng tôi đều mừng mừng vì như thế cuộc sống đời thường ở vùng quê và được nâng cấp đáng chú ý.

6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner. (Hoàn trở nên những câu sau dùng ý tưởng phát minh của khách hàng. Sau cơ đối chiếu với chúng ta cặp của tôi.)

1. It was kind of them _______________.

2. They were certain vĩ đại _______________.

3. She is confident that _______________.

4. He was afraid that _______________.

5. The teachers are aware that _______________.

6. The head teacher was astonished vĩ đại _______________.

Gợi ý:

1. vĩ đại tư vấn the victims after the disaster/ vĩ đại donate for the poor.

2. be able vĩ đại build the country into a powerful one/ pass the exam.

3. Viet Nam has good potential for tourism/ she will get the job.

4. there would be less land for agriculture in Viet Nam/ he would not be able vĩ đại find out a solution for his problem.

5. non-academic subjects are also significant/ students tự not lượt thích being given too much homework.

6. learn that some of his students could not get scholarships/ know that one of the top students had cheated in the exam.

Hướng dẫn dịch:

1. Họ cỗ vũ những nàn nhân sau thảm họa / quyên gom vì như thế người nghèo khó.

2. Họ chắc chắn đem công thiết kế tổ quốc trở thành hùng cường / thi đua đỗ đạt.

3. Cô ấy thoải mái tự tin rằng VN đem tiềm năng du ngoạn chất lượng tốt / cô ấy tiếp tục cảm nhận được việc thực hiện.

4. Anh ấy hãi rằng sẽ sở hữu được không nhiều khu đất mang đến nông nghiệp ở VN / anh ấy sẽ không còn thể mò mẫm rời khỏi biện pháp mang đến yếu tố của tôi.

5. Giáo viên trí tuệ được rằng những môn học tập ko tương quan cho tới học tập thuật cũng khá cần thiết / học viên ko quí được phú rất nhiều bài xích tập dượt về mái ấm.

6. Giáo viên hiệu trưởng đang được vô cùng kinh ngạc lúc biết rằng một trong những học viên của tôi ko thể cảm nhận được học tập bổng / hiểu được một trong mỗi học viên hàng đầu đang được hack vô kỳ thi đua.

Bài giảng: Unit 6: Viet Nam then and now - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Complete each sentence ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put one word ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill in each blank ... 2. Ask and answer ...

 • Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the posts ... 2. Read the postss on Viet Nam ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Now read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Describe what you see ... 2. Listen again and decide ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following ... 2. Fill in each blank ...

 • Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Whhat tự you lượt thích ... 2. Plan a photo ...

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới mẻ đem đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tác dụng của rau má

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-6-viet-nam-then-and-now.jsp