12 đọc tiếng anh là gì

twelve

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: 12 đọc tiếng anh là gì

UK/twelv/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/twelv/

  • /t/ as in town
  • /w/ as in we
  • /e/ as in head
  • /l/ as in look
  • /v/ as in very
  • /t/ as in town
  • /w/ as in we
  • /e/ as in head
  • /l/ as in look
  • /v/ as in very